021-40440433

تحلیل و تدوین دانش فنی

گام اول برای اجرای فرایند مهندسی، تحلیل فنی صحیح مسئله و اشراف به دانش فنی دخیل در مسئله می باشد. دانش فنی، عبارت است از مجموعه مهارت های صنعتی که از طریق آن مشخصات فنی محصول، روش های تولید و چگونگی ایجاد و بهره برداری از واحد صنعتی تعیین می شود. دانش فنی از راه های گوناگون مثل جمعبندی تجارب، مشابه سازی، طراحی یا خرید قابل تهیه است.«دانش فنی» از جایگاه بسیار مهمی در چرخه تحقیق تا تولید،‌برخودار است. در واقع آنچه که از آن به عنوان یافته پژوهش، اختراع و نوآوری یاد می کنیم همان دانش فنی حاصل شده از این فعالیت ها یا دستاوردها است که مستند سازی شده و به عنوان فناوری قابل خرید و فروش است. از این رو در بهپو تحلیل و تدوین دانش فنی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. امروزه پیشرفت تکنولوژی و آمیختگی علوم و فنون مختلف سبب شده است اغلب مسائل پیش رو در صنعت مسائلی چند تخصصه با شند که بدون رویکرد علمی امکان ارائه راه حل جامع برای آن میسر نمی باشد. از این رو در بهپو گروه های مختلف تخصصی به صورت سیستماتیک سازماندهی شده اند تا در مسائل پیش رو به صورت هماهنگ ارائه راه حل نمایند.برای دستیابی به این امر، شرکت بهپو با استفاده از گروه های متخصص خود، مجموعه علوم، اطلاعات، تجربیات، مهارت ها و ابتکارها را به کار می گیرد تا عملکرد یک محصول و اجزای آن درک شده و شرایط کاری آن شناخته شود. سپس با توجه به اطلاعات فنی استخراج شده و بر اساس نیازهای بازار، اجزای محصول مورد نظر طراحی می گردند.

در راستای انجام این ماموریت علاوه بر تامین و سازماندهی توان داخلی شرکت، همکاری مستمری با چندین مرکز علمی و پژوهشی از قبیل پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، و تنی چند از اساتید خبره در حوزه های تخصصی مرتبط با حوزه کاری شرکت شکل گرفته است. در کنار روال داخلی اجرای پروژه های شرکت، تحلیل و تدوین دانش فنی می تواند به طور مستقل و برای رفع نیاز فنی مشتریان طبق سفارش اجرا شود. در این گونه موارد مشتریان به دنبال کسب دانش فنی دستگاه مورد استفاده شان به منظور عیب یابی، تغییر کاربری، بهبود عملکرد و ارتقاء می باشند.