021-40440433

بهینه سازی و ارتقاء

در بسیاری از صنایع با گذشت زمان ماشین آلات و تجهیزات دچار افت کارایی می گردند. این گونه موارد با افت کیفیت محصولات تولیدی، افت ظرفیت تولید، افزایش زمان تعمیر و نگهداری، افزایش مصرف انرژی و ... همراه است. در برخی موارد نیز نوسانات بازار یا تصمیمات استراتژیک در شرکت اقتضا می کند یک دستگاه در خط تولید برای تولید محصولی دیگر باز تنظیم گردد. در اینگونه موارد عدم تسلط بر دانش فنی دستگاه مورد استفاده سبب می شود بعد از چند بار سعی و خطای ناموفق در تنظیم مجدد دستگاه، هزینه های هنگفتی صرف تامین ماشین آلات جدید بر مجموعه تحمیل گردد.

همچنین امروزه تغییرات سریع فناوری ، منجر به تغییر نیازهای مشتریان صنایع گوناگون می شود. در این شرایط عدم تطبیق شرکت ها با نیازهای بروز مشتریان و عدم توانایی آن ها در ارتقای محصولات خود، منجر به عدم رقابت پذیری سازمان ها می شود.

در همین راستا و در جهت بهینه سازی و ارتقا و انطباق محصولات متناسب با نیازهای مشتریان، شرکت بهپو با اتکا بر دانش و تجربه اندوخته شده در حوزه های تخصصی خود، راهبردهای مدیریت فناوری به منظور تقویت فرآیندهای مرتبط با کیفیت محصول و با تکیه بر خلاقیت و نوآوری هایی که به صورت نظام مند هدایت و مدیریت می شوند، اقدام به ارائه خدمات بهینه سازی، تغییر کاربری و ارتقاء محصولات خود نموده است.