021-40440433

مهندسی معکوس

  بي شك شناخت محصول و درك عوامل موثر در مشخصه هاي آن، اولين پيش نياز بهبود كيفيت و نوآوري است كه لازمه آن درك مهندسي از مباني عملكردي قطعه و ماشین است. مهندسي معكوس براي بازيابي و تشخيص اجزاي متشكله يك محصول بويژه در صورت عدم دسترسي به طراحي اوليه كاربرد داشته و براي نگهداري، گسترش و توسعه امكانات موجود و مهندسي مجدد (RE-ENGINEERING) مورداستفاده قرار مي گيرد.

اين روش ، روش پذيرفته اي براي كشورهاي درحال توسعه من جمله ایران به شمار مي رود. در اين فرايند ابتدا ميزان كمبود اطلاعات فني براي پشتيباني از توليد يك محصول معين مي شود. سپس با انجام يك كار تيمي منسجم، متشكل از متخصصان و محققان رشته هاي مختلف علوم پايه به همراه مديريت و سازماندهي مناسب تشكيلات تحقيقاتي و توسعه اي (R&D) سعي مي شود مدارك و نقشه هاي خاص طراحي محصول به دست آيد. با درنظر گرفتن مشخصات، هدف و شرايط طراحي محصول، استانداردهاي ملي و رايج و همچنين پوشش دادن نقاط مجهول و ناشناخته سعي مي شود مراحل نمونه سازي و نيمه صنعتي و در صورت لزوم ساخت و توليد محصول، انجام گردد. به اختصار مراحل صورت گرفته طی فرایند مهندسی معکوس شامل مراحل زیر می باشد:

الف - تجزیه و تحلیل عملکردی/اقتصادی  

ب - آنالیز عملکرد و دمونتاژ

ج - آنالیز سخت افزاری و نرم افزاری شامل : آنالیز مواد، بررسی فرایند ساخت، آنالیز ابعادی، آنالیز الکتریکی

د - بهبود محصول و آنالیز ارزش

ه - برنامه ریزی تولید و تضمین کیفیت

و - تهیه مستندات فنی 

در بهپو ما با تلفیق دو عنصر  دانش و معلومات و ديگري فناوري و فن. فرایند مهندسی معکوس را مطابق با مفهوم اصلی فرایندو به دور از کپی کور محصول به اجرا در می آوریم و معتقدیم بهره مندی از تجارب انباشته شده دنیا، گام اول برای آغاز پیشرفت می باشد.